SURAT KETERANGAN BERUSAHA IDHAMSURAT KETERANGAN BERUSAHA
Nomor : 736 / 2006 /05/ S-Ket- B / 2013


Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Manduamas Lama Kecamatan Manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah, menerangkan bahwa :
Nama Lengkap                  :               IDHAM TUMANGGOR.
Jenis Kelamin                     :               Laki-laki.
Tempat/ Tgl. Lahir            :               NAPAPOLI, 15 – 10 - 1978
Agama                                  :               Islam.
Status perkawinan          :               Belum Kawin.
No. NIK                                :               1201051510780006.
Pekerjaan                           :               Wiraswasta
Alamat                                  :               Dusun I Paranginan,  Desa Manduamas Lama  Kecamatan Manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah.   
Selanjutnya di terangkan bahwa Nama tersebut diatas benar memiliki Usaha Salon , Rias Pengantin/Pelaminan dan Papan Bunga di Dusun I Paranginan, Desa Manduamas Lama Kecamatan Manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah.
Demikian Surat Keterangan Berusaha  ini dibuat dan diberikan kepadanya atas permintaannya sendiri , sehingga dapat dipergunakan seperlunya..

                                                                                                  Manduamas Lama,  20 Agustus  2013.
                                                                                                   Kepala Desa Manduamas Lama,


                                                                                                   Patarsono Tinambunan, S. Pi

Related Posts:

0 Response to "SURAT KETERANGAN BERUSAHA IDHAM"

Post a Comment