FORM SURAT KETERANGAN BERUSAHASURAT KETERANGAN BERUSAHA
Nomor :        /         / 2015

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Manduamas Lama Kecamatan Manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah, menerangkan bahwa :
Nama Lengkap            :
Jenis Kelamin              :
Tempat/ Tgl. Lahir      :
Alamat                        :
 
Adalah benar mempunyai usaha sebagai berikut :
a. Usaha pokok                       :
b. Usaha tambahan                  :
c. Tempat usaha                      :
                                                 
Demikian Surat Keterangan berusaha ini diperbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.                                                                                                     
                                                                        DIKELUARKAN DI  MANDUAMAS LAMA
                                                                        PADATANGGAL    :                                    2015
                                                                        Kepala Desa Manduamas Lama


                                                                         PATARSONO TINAMBUNAN, S. Pi

Related Posts:

0 Response to "FORM SURAT KETERANGAN BERUSAHA"

Post a Comment