SURAT KETERANGAN BERUSAHA APENTUS MAHULAESURAT KETERANGAN BERUSAHA
Nomor : 31 / 2006 /05/ S-Ket.B / 2014


Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Manduamas Lama Kecamatan Manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah, menerangkan bahwa :
Nama Lengkap                        : APENTUS MAHULAE         
Tempat/ Tgl. Lahir       : TAP. TENGAH 18-06-1965
No. NIK                       : 120105180619650002
Alamat                         : Dusun II Sikoling-koling,  Desa Manduamas Lama Kecamatan Manduamas                                                               Kabupaten Tapanuli Tengah.   

Adalah benar mempunyai usaha sebagai berikut :
1.  Usaha pokok                      : Kebun Sawit
2.  Usaha Tambahan                : -
      Tempat Usaha                    : Dusun II Sikoling-koling,  Desa Manduamas Lama Kecamatan Manduamas                                                               Kabupaten Tapanuli Tengah.

Demikian Surat Keterangan Berusaha  ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

                                                                                                Manduamas Lama,  08 Februari 2014.
                                                                                                Kepala Desa Manduamas Lama,


                                                                                                Patarsono Tinambunan, S. Pi

Related Posts:

0 Response to "SURAT KETERANGAN BERUSAHA APENTUS MAHULAE"

Post a Comment