SURAT KETERANGAN BERUSAHA RAISA BARASASURAT KETERANGAN BERUSAHA
Nomor : 141/           /2015


Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Manduamas Lama Kecamatan Manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah, menerangkan bahwa :
Nama Lengkap                        : RAISA BARASA      
Tempat/ Tgl. Lahir       : Manduamas Lama, 25-10-1961
No. NIK                       : 1201052510610003
Alamat                         : Dusun Manduamas Lama,  Desa Manduamas Lama Kecamatan Manduamas                                                             Kabupaten Tapanuli Tengah.   

Adalah benar mempunyai usaha sebagai berikut :
1.  Usaha pokok                      : Kebun Karet
2.  Usaha Tambahan                : Beternak Kambing
3.  Tempat Usaha                     : Dusun Manduamas Lama,  Desa Manduamas Lama Kecamatan Manduamas                                                             Kabupaten Tapanuli Tengah.

Demikian Surat Keterangan Berusaha  ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

                                                                                                Manduamas Lama,  16-02-2015.
                                                                                                Kepala Desa Manduamas Lama,


                                                                                                Patarsono Tinambunan, S. Pi

Related Posts:

0 Response to "SURAT KETERANGAN BERUSAHA RAISA BARASA"

Post a Comment